Fuzhou huasheng office furniture factory

contact:

Tel: 0591-8672267

email: fuanfone@MSN.com

address: Luo Jiang Road, Fuzhou City, Fujian province

website: http://www.shengweihj.com/